Allmänna villkor

De föreliggande allmänna villkoren utgör en integrerad del av det avtal som med referens härtill träffats mellan Sitoo och kunden gällande Sitoo Webshop och/eller Sitoo POS även innefattande tillval samt eventuell provperiod.

SENAST UPPDATERAD: 2018-05-23


1. Definitioner

Definierade begrepp som används i Allmänna villkoren, både ovan och härefter, skall ha den innebörd som nedan anges.

Allmänna villkoren: Bestämmelserna i det föreliggande dokumentet.

Avtalet: Allmänna villkoren samt övriga överenskommelser som träffats mellan Parterna avseende Plattform och/eller Tillval inklusive sådana övriga dokument som Parterna därvid inkorporerat.

Avtalstid: Den tidsperiod under vilken Avtal om hela eller del av Plattform och/eller Tilval gäller mellan Parterna enligt vad som följer av Allmänna villkoren.

Abonnemangsperiod: Den tidsperiod under vilken hela eller del av Plattform och/eller Tillval görs tillgängliga för Kunden enligt vad som följer av Allmänna villkoren.

Sitoo: Sitoo AB (Org Nr 556629-6322), Sveavägen 33, 111 34 Stockholm, www.sitoo.se, info@sitoo.com

Kunden: Den juridiska person med vilken Sitoo träffat Avtalet avseende Plattform och/eller Tillval.

Webbplats: Den webbadress (URL) där hemsidan och Plattform och/eller Tillval installeras ex http://www.sitoo.se.

Avgift: Abonnemangsavgifter och andra avgifter för vilka hela eller del av Plattform och/eller Tillval görs tillängliga för Kunden.

Plattform: Avser Sitoo Webshop och/eller Sitoo POS, vilket är en plattform för handel inklusive Tema, Drift och Support som närmare beskrivs nedan i p 4.1 som Kunden, mot erläggande av avtalad ersättning, kan få tillgång till och detta med den användningsrätt som närmare beskrivs i Allmänna villkor nedan.

Tillval: Avser tillbehör till Plattformen (ibland s.k. Appar) såsom tilläggsfunktionalitet eller kopplingar till externa tjänster/system (exempelvis kopplingar till betalsätt, affärssystem eller TA-system). Tillval beskrivs närmare nedan i p 4.2 som Kunden, mot erläggande av avtalad ersättning, kan få tillgång till och detta med den användningsrätt som närmare beskrivs i Allmänna villkor nedan.

Tema: Avser designmallen som utgör presentationslagret på vilken Kundens Webbplats baseras. Temat utgör en del av Plattformen och/eller Tillval. Tema beskrivs närmare nedan i p 4.3 som Kunden, mot erläggande av avtalad ersättning, kan få tillgång till och detta med den användningsrätt som närmare beskrivs i Allmänna villkor nedan.

Drift: Avser driften (hosting) av Plattform och/eller Tillval. Driften utgör en del av Plattformen och/eller Tillval. Driften beskrivs närmare nedan i p 4.4 som Kunden, mot erläggande av avtalad ersättning, kan få tillgång till och detta med den användningsrätt som närmare beskrivs i Allmänna villkor nedan.

Support: Avser support som närmare beskrivs nedan i p 4.5 som Kunden, mot erläggande av avtalad ersättning, kan få tillgång till och detta med den användningsrätt som närmare beskrivs i Allmänna villkor nedan. Support utgör en del av Plattformen och/eller Tillval.

Provperiod: Den tidsperiod under vilken Kunden enligt Avtalet har vederlagsfri rätt att få tillgång till hela eller del av Plattform och/eller Tillval för ändamålet att överväga köp av hela eller del av Plattform och/eller Tillval. Denna tidsperiod skall vara 14 dagar om parterna inte träffat annan överenskommelse.


2. Immatrialrätt

Sitoo äger ensam samtliga immateriella rättigheter hänförliga till Plattform och/eller Tillval, vilket inkluderar bland annat all upphovsrätt, databasrätt och övriga immateriella rättigheter till exempelvis Plattform, Tillval, Bilder, Tema och det övriga material (inklusive dokumentation, sammanställningar och information) som Sitoo tillhandahåller Kunden jämte alla förändringar, felrättningar, vidareutvecklingar, översättningar och kopior därav. Sitoo har inte genom Avtalet överlåtit någon immateriell rättighet till Kunden. Sitoo har genom Avtalet endast upplåtit till Kunden den nyttjanderätt till Plattform och/eller Tillval som uttryckligen framgår av Allmänna villkoren.


3. Sitoos åtagande

Sitoos åtagande enligt Avtalet består i att låta Kunden få tillgång till hela eller del av Plattform (beskrivs nedan i p 4.1) och/eller Tillval (beskrivs nedan i p 4.2). Inom ramen för Plattform och/eller Tillval ansvarar Sitoo även för Tema (beskrivs nedan i p 4.3), Drift (beskrivs nedan i p 4.4) och Support (beskrivs nedan i p 4.5).


4. Kundens nyttjanderätt

Kunden får genom Avtalet en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och begränsad rätt att använda hela eller del av Plattform och/eller Tillval och övrigt material som Sitoo tillhandahåller enligt nedanstående villkor inom ramen för Avtalet mellan Kunden och Sitoo.

Om Avtalet inte innehåller uppgift om antalet användare, skall Kunden anses ha beställt hela eller del av Plattform och/eller Tillval till förmån för endast en (1) användare. Hela eller del av Plattform och/eller Tillval får därefter endast användas av den eller de användare som omfattas av Avtalet.

Beträffande de ändamål för vilka Kunden får nyttja hela eller del av Plattform och/eller Tillval, respektive låta av Avtalet omfattade användare nyttja hela eller del av Plattform och/eller Tillval, gäller följande begränsningar:

Kunden får inte, utan utryckligt skriftligt godkännande från Sitoo, använda eller åberopa hela eller del av Plattform och/eller Tillval som en del av sin tjänsteportfölj, exempelvis erbjuda e-handelstjänst för tredje man.

Beträffande hela eller del av Plattform och/eller Tillval eller övriga material som Sitoo tillhandahåller inom ramen för Plattform och/eller Tillval, gäller vidare att Kunden:

a) inte får kopiera Plattform och/eller Tillval eller del därav om inte detta är nödvändigt för att Kunden skall kunna använda Plattform och/eller Tillval på det sätt som annars är uttryckligen tillåtet enligt Allmänna villkoren;

b) inte får modifiera (ändra, reducera eller lägga till) Plattform och/eller Tillval eller del därav;

c) inte får ta bort eller ändra tecken eller andra markeringar av Sitoos immateriella rättigheter avseende Plattform och/eller Tillval;

d) inte får, i annan utsträckning än den som följer av tvingande lagstiftning, dekompilera, disassemblera eller på annat sätt hantera Plattform och/eller Tillval eller andra objekt för att på så vis försöka åtkomma de tekniker och den källkod som Sitoo använt sig av;

e) inte får, utan uttryckligt skriftligt godkännande från Sitoo, till tredje man upplåta Plattform och/eller Tillval eller del därav, eller till tredje man överlåta sina rättigheter enligt Avtalet.

f) inte rätt att bruka Plattform och/eller Tillval eller del därav som går utanför det egna behovet.

g) inte får använda Plattform och/eller Tillval på ett sätt som bryter mot gällande lagar eller strider mot vad som anses vara god etik. Sitoo förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är god etik.

Kunden får dock redigera Tema, bilder, innehåll och övrigt material som finns tillgängliga i Plattform och/eller Tillval med de verktyg som ingår i Plattform och/eller Tillval.

4.1 Plattform
Plattformen avser dels Sitoo Webshop och dels Sitoo POS. Sitoo Webshop är den del av Plattformen som avser e-handel; sälja och tillhandahålla egna varor och tjänster på Internet. Sitoo Webshop kommer att fungera i alla väsentliga avseenden på sätt som beskrivs i de beskrivningar som är tillgängliga på Sitoos webbplats www.sitoo.se. Inom ramen för Sitoo Webshop ingår även Tema (beskrivs nedan i p 4.3). Sitoo POS är den del av Plattformen som avser direkthandel i fysisk butik. Sitoo POS kommer att fungera i alla väsentliga avseenden på sätt som beskrivs i de beskrivningar som är tillgängliga på Sitoos webbplats www.sitoo.se. Inom ramen för Plattformen ingår även Drift (beskrivs nedan i p 4.4) och Support (beskrivs nedan i p 4.5).

Om Kunden tecknat avtal om en Provperiod för utvärdering av hela eller del av Plattformen, får Kunden endast använda Plattformen för utvärderingsändamål under Provperioden.

Vid beställning av hela eller del av Plattformen får Kunden rätt att för egen räkning nyttja hela eller del av Plattformen i enlighet med Allmänna villkoren; detta förutsatt att Kunden erlagt den avtalade avgiften. Kunden får endast använda Plattformen på webbplats tillverkad genom Plattformen och/eller Tillval. Om Kunden beställt och erlagt avtalad ersättning för hela eller del av Plattformen, skall Kunden under Abonnemangsperioden som huvudregel få tillgång till den senaste versionen av Plattformen i fråga.

4.2 Tillval
Tillval är olika typer av tillbehör till Plattformen. Dels funktionella tillbehör såsom “Hantera återförsäljare” eller “Extra kassa”. Dels kopplingar till externa tjänster och system; såsom kopplingar till affärssytem, kopplingar till betalsätt och kopplingar till andra externa tjänster. För att Kunden skall få nyttja Tillval som är kopplingar till externa tjänster och system kan krävas att Kunden ingår avtal med leverantör som ansvarar för extern tjänst eller system i fråga.

Om Kunden tecknat avtal om en Provperiod för utvärdering av ett specifikt Tillval, får Kunden endast använda Tillval för utvärderingsändamål under Provperioden.

Vid beställning av ett Tillval får Kunden rätt att för egen räkning nyttja Tillval i enlighet med Allmänna villkoren; detta förutsatt att Kunden erlagt den avseende Tillval avtalade avgiften. Kunden får endast använda Tillval på webbplats tillverkad genom Plattform och/eller Tillval. Om Kunden beställt och erlagt avtalad ersättning för Tillval, skall Kunden under Abonnemangsperioden som huvudregel få tillgång till den senaste versionen av Tillval i fråga.

4.3 Tema
Om Kunden beställt och erlagt avtalad ersättning för del av Plattform som utgör Sitoo Webshop, skall Kunden inom ramen för Plattformen under Abonnemangsperioden som huvudregel få möjlighet att välja och få tillgång till ett av de Teman som Sitoo äger och marknadsför vid denna tidpunkt. Kunden får en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att nyttja Temat ifråga i enlighet med Allmänna villkor. Kunden får endast använda detta Tema på webbplats tillverkad genom Plattformen.

Tema avser designmallen som utgör presentationslagret på vilken Kundens Webbplats baseras. Temat utgör en del av Plattformen och i vissa fall Tillval. Temat ägs av Sitoo och består vanligtvis av flera formgivna layoter som tagits fram i syfte att idka e-handel av olika slag.

Om Kunden tecknat avtal om en Provperiod för utvärdering av hela eller del av Plattformen och/eller Tillval, får Kunden endast använda Temat för utvärderingsändamål under Provperioden.

4.4 Drift
Om Kunden beställt och erlagt avtalad ersättning för hela eller del av Plattform och/eller Tillval, skall Kunden inom ramen för Plattform och/eller Tillval under Abonnemangsperioden som huvudregel få tillgång till den nedan angivna drifttjänsten.

Sitoo ansvarar för driften av den med Kunden överenskomna installationsuppsättningen av Plattform och/eller Tillval, vilket bl a innefattar backup av Kundens data en gång per dygn. Sitoo kan dock inte garantera att data går att återläsa till Kundens konto.

Tillval som utgör kopplingar till externa tjänster och system som ligger utanför Sitoos driftkontroll, varför Sitoo inte kan hållas ansvarig för sådan drift.

Där benämningen ”obegränsat” anges i de beskrivningar som är tillgängliga på Sitoos Webbplats www.sitoo.se innebär det att det som ingår inom ramen för Plattform och/eller Tillval erbjuds inom skäliga gränser för Plattform och/eller Tillvals kapacitet. Sitoo förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är skäligt. Om Kundens förbrukning av Plattform och/eller Tillvals kapacitet överstiger vad Sitoo anser vara skäligt, äger Sitoo rätt att antingen i efterhand debitera Kunden som överutnyttjat Plattform och/eller Tillval eller stänga ner Kunden med omedelbar verkan.

Olika former för kontinuerlig överföring av filer, eller applikationer till Plattformen som inte är till för uppdatering av Webbplats, godkänns inte. Ett sådant exempel kan vara webcam-funktioner där en bild regelbundet uppdateras. Sitoo tillåter inte heller några former av fil-depåer, varken för program eller musik.

4.5 Support
Om Kunden beställt och erlagt avtalad ersättning för hela eller del av Plattform och/eller Tillval, skall Kunden inom ramen för Plattform och/eller Tillval under Abonnemangsperioden som huvudregel få tillgång till de nedan angivna supporttjänsterna.

Om Kunden har supportjänsten Support Standard för Sitoo POS tillhandahåller Sitoo telefonsupport på de tider och sätt som anges på Webbplatsen.

Om Kunden har supportjänsten Utökad Support för Sitoo POS tillhandahåller Sitoo, utöver tiderna för Support Standard, telefonsupport för kassakritiska ärenden på de tider och sätt som anges på Webbplatsen.

Kassakritiska ärenden inbegriper problemställningar som förhindrar butiken att bedriva sin försäljning genom Sitoo Kassasystem. Ärenden som inte direkt hindrar försäljningen i butik, och således ej är kassakritiska, hanteras under ordinarie öppettider som anges på Webbplatsen.

Om Kunden har Sitoo Webshop tillhandahåller Sitoo telefonsupport på de tider och sätt som anges på Webbplatsen.

Telefonsupport är begränsad till högst 60 minuter per kalenderår samt högst 12 supportincidenter. Vid behov har Kunden möjlighet att utöka omfattningen på antalet supportincidenter genom att beställa och erlägga, vid denna tidpunkt, gällande ersättning.

Sitoo skall under nämnda förutsättningar även tillhandahålla support via e‐post eller supportformulär, varvid svarstiden normalt skall vara kortare än 2 vardagar.

Om inte annat särskilt avtalas, är Sitoo inte skyldigt att ge support till Kunden.

Sitoo kan komma att i utbildningssyfte samt för kvalitetsbedömning och uppföljning spela in telefonsamtal som förs med Kunden vid Kundens kontakt med Sitoo.


5. Förändringar

Sitoo får justera funktionalitet och innehållet i Plattform och/eller Tillval. Skulle Plattform och/eller Tillval justeras, träder justeringen i kraft med omedelbar verkan. Sitoo åtar sig dock avseende Plattform och/eller Tillval att inte genomföra justeringar som väsentligt försämrar Plattform och/eller Tillval såvitt avser dess kvalitet, innehåll eller funktionalitet som görs tillgängliga för Kunden.


6. Felansvar och Support

Sitoo kan inte garantera att Plattform och/eller Tillval kommer att fungera felfritt utan störningar, eller att Sitoo kommer att rätta samtliga eventuella fel i Plattform och/eller Tillval.

Om inte annat uttryckligen framgår av Avtalet och om Kunden beställt och erlagt avgift för Plattform och/eller Tillval, har Kunden endast rätt att förvänta sig att Plattform och/eller Tillval kommer att fungera i alla väsentliga avseenden på sätt som beskrivs i de beskrivningar som är tillgängliga på Sitoos Webbplats www.sitoo.se.

Om Plattform och/eller Tillval skulle avvika från vad Kunden har rätt att förvänta sig enligt vad som ovan anges, skall Sitoos ansvar för avvikelsen vara begränsat till att Kunden får begära avhjälpande av avvikelsen inom ramen för Sitoos supportåtagande (beskrivs närmare ovan i punkten 4.5).

Om Sitoos underlåtenhet att avhjälpa avvikelse utgör väsentligt avtalsbrott, kan Kunden istället äga rätt att häva köpet av hela eller del av Plattform och/eller Tillval enligt de förutsättningar som nedan anges.

Sitoo ansvarar inte för sådana avvikelser som beror på Kunden eller Kundens användare eller som beror på de omständigheter som anges nedan i punkten 7.


7. Befrielsegrunder


Planerat underhåll

Sitoo kan tillfälligt behöva stänga av Plattform och/eller Tillval eller del därav för genomförande av underhåll. Planerat underhåll som föranleder sådan stängning skall genomföras utan dröjsmål. Förutsatt att Kunden informeras i förväg och att underhållsåtgärderna vidtas utan dröjsmål, har Sitoo inget ansvar för eventuella driftavbrott eller övriga avvikelser som kan uppkomma i samband med planerat underhåll.

Övriga befrielsegrunder
Sitoo är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, respektive vid felaktigt utförande av sådan förpliktelse, om underlåtenheten/felaktigheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (Befriande omständighet).

Såsom Befriande omständighet skall räknas bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller av egendom av väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning.

Om Sitoo önskar påkalla befrielse enligt bestämmelserna ovan, skall Sitoo utan oskäligt dröjsmål underrätta Kunden härom för att få åberopa omständigheten.

Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd äger Sitoo respektive Kunden rätt att häva Avtalet om fullgörande av väsentlig förpliktelse försenats eller varit felaktig till följd av Befriande omständigheter under mer än en (1) månad.


8. Ansvarsbegränsning

Utöver vad som anges ovan är Sitoos ansvar dessutom begränsat enligt följande:

a) Sitoo ansvarar inte för indirekta förluster, såsom utebliven vinst, förlust av data, produktions eller omsättningsbortfall eller annan förlust till följd av att hela eller del av Plattform och/eller Tillval inte kunnat nyttjas på avsett sätt och annan liknande förlust som kan vara svår att förutse vid tidpunkten för Avtalets ingående.

b) Sitoo ansvarar inte för om någon gör intrång på Sitoos servrar och datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

c) Även om Sitoo tar backup av Kundens data en gång per dygn, kan inte Sitoo garantera att data alltid går att återläsa. Sitoo kan därmed inte ansvara för förlust av data.

d) Sitoos skadeståndsansvar, vid kontraktsbrott och för övrigt, är, om inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas Sitoo till last, begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften för den avtalade Abonneamangsperioden för hela eller del av Plattform och/eller Tillval.

e) Sitoo ansvarar endast för skador på Kundens egendom som orsakats genom uppsåt eller grov vårdslöshet av Sitoo eller dess anställda.

f) Sitoo har inte gjort närmare efterforskningar huruvida Plattform och/eller Tillval belastas eller utgör intrång i annan tillkommande rätt. Sitoo har inte kännedom om, och påtar sig inte något ansvar för, sådana belastningar eller intrång.

g) Eftersom Plattform och/eller Tillval är avhängig att Internet fungerar normalt är Kunden införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet inte utgör fel i Plattform och/eller Tillval.

h) Sitoo utövar ingen kontroll över information eller material som Kunden lägger upp på Sitoos servrar, varför Sitoo aldrig kan hållas ansvarig för information eller matrial som Kunden lägger upp på Sitoos Plattform.

i) Sitoo utövar ingen kontroll över kundens användning av Plattform och/eller Tillval, varför Sitoo aldrig kan hållas ansvarig för Kundens användning av Sitoos Plattform.

j) Abonnemangs- och samtalskostnader från Kundens tele- eller ip-operatör för uppkoppling till Plattform och/eller Tillval ligger utanför Sitoos kontroll, varför Sitoo inte ansvarar för sådana kostnader.

k) Om driften ligger nere och däremd Plattform och/eller Tillval i minst ett (1) dygn på grund av Sitoos försumlighet, är Sitoos ansvar begränsat till Kundens kostnad för Plattform och/eller Tillval för den faktiska tidsperiod som driften inte varit tillgänglig räknat per påbörjat dygn från det att Plattform och/eller Tillval upphörde till dess driften återupptogs.

l) Sitoo kan inte i något fall hållas skyldiga för om Kunden bryter mot svensk lag eller allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.


9. Ersättning och betalning

Såsom ersättning för nyttjandet av hela eller del av Plattform och/eller Tillval har Kunden att till Sitoo erlägga den avgift som följer av Avtalet.

På avtalad avgift tillkommer mervärdeskatt och eventuellt andra av staten beslutade skatter.

Sitoo äger rätt att vid varje nytt kalenderår justera avgifterna enligt avtalet med belopp motsvarande prisutvecklingen under föregående kalenderår enligt SCB:s index benämnt Producentprisindex för tjänster med tredje kvartalet som bas.

Betalning skall erläggas enligt anvisning i en av Sitoo utfärdad faktura och skall vara Sitoo tillhanda senast inom den tid som anges på fakturan. Övriga eventuella avgifter erläggs enligt de rutiner som Sitoo från tid till annan tillämpar.

Sitoo har rätt att ta ut faktureringsavgift på alla fakturor.

Vid försenad betalning har Sitoo rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

Kunden skall inom skälig tid meddela Sitoo om fakturan anses felaktig. Har Kunden inom skälig tid invänt mot faktura och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Sitoo medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess tvisten är slutligt avgjord. Otvistigt belopp skall dock betalas senast på i fakturan angiven förfallodag. Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Kunden slutligen anses skyldig att betala.

Sitoo förbehåller sig rätten att i förekommande fall debitera Kunden särskild avgift för av Sitoo utförd åtgärd till följd av Kundens missbruk av Plattform och/eller Tillval.


10. Kundens övriga åtaganden

Kunden åtar sig att gentemot Sitoo svara för att de som Kunden låter använda Plattform och/eller Tillval, använder densamma i enlighet med Allmänna villkors bestämmelser.

Kunden förbinder sig att endast göra Plattform och/eller Tillval och delar därav tillgängliga för sådana användare som omfattas av Avtalet samt att tillse att erhållna användarnamn, lösenord och liknande förvaras på ett betryggande sätt till motverkande av obehörig användning. Kunden är ensam ansvarig för att till Kunden utlämnad lösenord mm ej kommer att nyttjas eller brukas av obehöriga. Om lösenord mm förkommit, eller om uppenbar risk för obehörig användning eljest föreligger, åligger det Kunden att omedelbart anmäla detta till Sitoo.

Kunden förbinder sig att inte vidtaga någon handling som kan äventyra Sitoos immateriella rättigheter.

Kunden förbinder sig att inte använda Plattform och/eller Tillval på ett otillbörligt sätt samt att tillse att genom Plattform och/eller Tillval producerade hemsidor har ett innehåll som inte är pornografiskt, rasistiskt eller eljest stötande; Webbplatsens innehåll och de budskap den förmedlar måste sålunda vara förenligt med god sed och gällande författning. Kunden ansvarar vidare för att det sätt eller ändamål som Kunden använder Plattform och/eller Tillval inte framkallar skada för Sitoo eller tredje man. Kunden ansvarar ensam för alla eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot Kunden från tredje man på grund av dess användning av Plattform och/eller Tillval.

Kunden förbinder sig att inte använda material inom ramen för Plattform och/eller Tillval som varumärke eller med pornografiskt, rasistiskt eller eljest otillbörligt syfte, och att ej heller använda material inom ramen för Plattform och/eller Tillval på sätt som är ägnat att förtala eller kränka någon annan.

Kunden ansvarar ensam för tillåtligheten av allt material som Kunden själv tillför eller tillhandahåller vid dess användning av Plattform och/eller Tillval. Med material avses bl. a. text, bild, ljud, data, video, produktinformation och länkar på Internet. Kunden ansvarar ensam för alla eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot Kunden från tredje man på grund av det material som Kunden använder vid dess användning av Plattform och/eller Tillval.

Kunden ansvarar ensam för allt handlande denne utför via sin installation av Plattform och/eller Tillval i form av korrespondens med e-post eller liknande.

Nyttjar Kunden kortbetalning eller annat betalsätt i sin installation av Plattform och/eller Tillval är Kunden ansvarig för att se till att beloppet når Kunden och att beloppet är korrekt.

Kunden är skyldig att skyndsamt meddela eventuella namn- och adressändringar till Sitoo.

Kunden förbinder sig att inte använda Plattform och/eller Tillval i strid mot Sitoos övriga befogade instruktioner från tid till annan samt att inte använda Plattform och/eller Tillval på sådant sätt att Sitoos åsamkas driftstörningar.


11. Personuppgifter

Avseende behandling av personuppgifter gäller vad som anges i Sitoo Integritetspolicy. Sitoo Integritetspolicy förklarar hur och för vilka ändamål Sitoo samlar in, behandlar, lagrar, lämnar ut och skyddar den information Kunden tillhandahållit Sitoo.

De personuppgifter som lämnas till Sitoo behandlas i enlighet med gällande Dataskyddsförordning och Sitoo Integritetspolicy. Sitoo Integritetspolicy och information om hur personuppgifter behandlas finns på sitoo.se/integritetspolicy

Kunden ansvarar för att till Sitoo lämnade uppgifter är korrekta.

Begäran om rättelse av lämnade personuppgifter skall skriftligen ställas till Sitoo. Se adressen under definitionen av Sitoo ovan.

Avseende behandling av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen i Plattformen gäller vad som anges i Sitoo Personuppgiftsbiträdesavtal. Kunden bekräftar att Kunden mottagit och tagit del av villkoren i Sitoo Personuppgiftsbiträdesavtal, som inkorporerats i dessa Allmänna Villkor genom hänvisning.

Kunden ansvarar för att i Plattformen behandla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan författning. Se Sitoo Personuppgiftbitradesavtal på sitoo.se/personuppgiftsbitradesavtal


12. Marknadsföring och information

Sitoo, Sitoo Webshop och Sitoo POS är registrerade varumärken som tillhör Sitoo. Kunden får endast använda dem efter erhållande av Sitoos uttryckliga skriftliga godkännande och därvid i enlighet med Sitoos anvisningar.

Genom att ingå Avtalet samtycker Kunden till att Kunden och dess användare kommer att från Sitoo mottaga marknadsföring och information, antingen via Plattformen som sådan eller via post eller e-post m.m.

Om Kunden inte längre vill mottaga marknadsföring eller information från Sitoo, skall Kunden skriftligen anmäla detta till Sitoo; se adressen under definitionen av Sitoo ovan.


13. Vissa påföljder vid kundens kontraktsbrott

Kunden är vid Kundens eller dess användares brott mot Avtalet skyldig att till Sitoo utge ersättning för samtliga förluster som kan komma att drabba Sitoo som en följd därav samt att vid behov medverka till Sitoos försök att begränsa skadeverkningarna.

Om Kunden bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom 10 dagar från erhållande av anmodan att vidta rättelse, får Sitoo stänga av Kunden från vidare nyttjande av hela eller del av Plattform och/eller Tillval intill dess att rättelse vidtagits.

Om Kunden beställt hela eller del av Plattform och/eller Tillval, får Sitoo vid betalningsdröjsmål stänga av Kunden från vidare nyttjande av Plattform och/eller Tillval utan att Sitoo behöver iaktta den ovan nämnda tiodagarsfristen, varvid avstängning får ske intill dess att utestående betalning till fullo erlagts. Kunden skall i detta fall vara skyldig att erlägga avgift även avseende den tidsperiod då Plattform och/eller Tillval varit avstängd.


14. Abonnemangsperiod och dess upphörande


Provperiod

Om Avtalet avser hela eller del av Plattform och/eller Tillval under en Provperiod, upphör hela eller del av Plattform och/eller Tillval att gälla vid Provperiodens utgång, om inte Kunden före denna tidpunkt träffar avtal med Sitoo om erhållande av hela eller del av Plattform och/eller Tillval; varvid nedanstående Abonnemangsperiod blir gällande från och med dagen för sådant avtal. När en Abonnemangsperiod upphör att gälla, inklusive vid Provperiods utgång om Kunden då inte träffat avtal om erhållande av hela eller del av Plattform och/eller Tillval, skall Kunden utan dröjsmål stängas av från vidare nyttjande av hela eller del av Plattform och/eller Tillval.

Plattform och/eller Tillval
För Plattformen och/eller Tillval, gäller Abonnemangsperioden, om annat ej framgår av Avtalet, under tolv (12) månader från dagen då Kunden beställer hela eller del av Plattform och/eller Tillval. Om inte uppsägning i detta fall sker senast en (1) månad före Abonnemangsperiodens upphörande, förlängs Abonnemangsperioden, om annat ej framgår av särskild förlängningsöverenskommelse, att gälla med tolv (12) månader i taget. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller e-post till Sitoo.

När Abonnemangsperioden upphör att gälla, upphör automatiskt också all rätt för Kunden att använda och få ta del av Plattform och/eller Tillval eller del därav, inklusive Tema och övrigt material som Sitoo tillhandahåller inom ramen för Plattform och/eller Tillval.

Upphörande i samband med avgiftshöjning
Sitoo får endast höja avgiften för hela eller del av Plattform och/eller Tillval i samband med en förlängning av Abonnemangsperioden. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att meddelande därom tillställts Kunden senast två (2) månader före den tidpunkt då den innevarande Abonnemangsperioden kommer att upphöra. Om Kunden inte vill acceptera höjningen, skall Kunden före den innevarande Abonnemangsperiodens upphörande säga upp Avtalet, annars skall Kunden anses ha accepterat avgiftshöjningen. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller e-post till Sitoo.

Abonnemangsperiodens upphörande i övrigt
Kunden äger rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan om Sitoo gör sig skyldigt till väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från erhållande från Kunden av anmodan att vidta sådan rättelse, eller om Sitoos fullgörande av väsentlig förpliktelse försenats eller varit felaktig till följd av Befriande omständigheter under mer än tre (3) månader. Kunden kan vid hävning aldrig få återbetalning av avgifter som erlagts och som belöper på den avtalade Abonnemangsperioden för tid före Avtalets upphörande i förtid.

Sitoo äger rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan om Kunden eller dess användare gör sig skyldig till brott mot förpliktelser i Avtalet och om Kunden inte vidtar rättelse inom 30 dagar från erhållande från Sitoo av anmodan att vidta sådan rättelse, eller om Sitoos eget fullgörande av väsentlig förpliktelse försenats eller varit felaktig till följd av Befriande omständigheter under mer än tre (3) månader. Därutöver äger Sitoo också rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan om Kunden vid betalningsdröjsmål inte erlägger betalning inom 30 dagar från förfallodagen. Sitoo äger även rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan om Kunden eller dess användare i sin användning av hela eller del av Plattform och/eller Tillval gör sig skyldig till brott mot väsentliga förpliktelser i Avtalet, Svensk lag eller om Kunden ej följer allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Om Sitoo häver Avtalet i enlighet med ovanstående bestämmelser, har Kunden aldrig rätt till återbetalning av erlagda avgifter. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller e-post till Sitoo.

När ett Avtal upphör att gälla, inklusive vid Provperiods utgång om Kunden då inte träffat avtal om erhållande av hela eller del av Plattform och/eller Tillval, skall Kunden utan dröjsmål stängas av från vidare nyttjande av hela eller del av Plattform och/eller Tillval och återlämna, radera eller förstöra allt material som Kunden har fått tillgång till. När Avtalet upphör att gälla vidarebefordras inte ingående e-post. Kundens material på hela eller del av Plattform och/eller Tillval lagras maximalt i 30 dagar varefter Sitoo äger rätt att radera Kundens kvarvarande material från hela eller del av Plattform och/eller Tillval.


15. Villkorsändring

Dessa Allmänna villkor gäller tillsvidare.

Sitoo får genomföra ändringar av Allmänna villkoren. Villkorsändring skall aviseras senast en (1) månad i förväg och träder i kraft en (1) månad efter sådan avisering.

Om Kunden inte vill acceptera aviserad villkorsändring, som har materiell betydelse, får Kunden säga upp Avtalet till upphörande med iakttagande av en uppsägningstid om tre (3) månader, förutsatt att uppsägning sker inom en (1) månad från och med Kundens mottagande av aviseringen om villkorsändring. Kunden kan vid hävning aldrig få återbetalning av avgifter som erlagts och som belöper på den avtalade Abonnemangsperioden för tid före Abonnemangets upphörande i förtid. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller e-post till Sitoo.

Sitoo skall dock, med för Kunden bindande verkan och utan uppsägningsrätt för Kunden, ha rätt att göra sådana ändringar i Allmänna villkoren som är betingade av ändrad lagstiftning eller annan tvingande omständighet. Sådan ändring träder i kraft omedelbart efter avisering.


16. Överlåtelse mm

Plattform och/eller Tillval får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Sitoo. Sedvanlig kundprövning kommer att utföras på den som önskar överta Plattform och/eller Tillval. Ingen överlåtelse godkänns förrän Kunden reglerat samtliga eventuella skulder till Sitoo. Om Plattform och/eller Tillval överlåts, svarar den frånträdande Kunden för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen, och den tillträdande Kunden inträder i den frånträdande Kundens ställe för förpliktelser som uppkommit efter överlåtelsen.

Sitoo har rätt att utan Kundens samtycke överlåta (a) Avtalet till annat bolag inom samma koncern samt (b) Sitoos fordringar mot Kunden till tredje man utan krav på att denne skall utgöra bolag i samma koncern. Sitoo skall även i övrigt ha rätt att överlåta Avtalet utan Kundens samtycke, såvida det inte finns särskilda skäl att anta att det övertagande bolaget inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett för Kunden tillfredsställande sätt.


17. Meddelanden

Meddelande till Kunden skall anses ha kommit denne tillhanda senast tre (3) dagar efter det att meddelandet avsänts med post till den av Kunden senast till Sitoo skriftligen anmälda adressen. Meddelande som sänts via e-post eller direkt via Plattformen skall anses ha nått Kunden omedelbart.


18. Lagval och tvister

På detta Avtal skall svensk lag tillämpas.

Tvist angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal, inklusive tvister med anledning av Kundens avtalsbrott eller dennes intrång i Sitoos immateriella rättigheter, skall avgöras av svenska domstolar med Stockholms tingsrätt som första instans, eller om Sitoo så begär, genom skiljeförfarande enligt vid var tid gällande lag om skiljeförfarande, varvid skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän och platsen för skiljeförfarandet skall vara Stockholm, Sverige.